Wij leveren uw drukwerk gratis en waar u maar wilt
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Betaling gegevens:

Kompas 360
Naam Bank: RABOBANK
Ter atentie van: T SHORNIKOVA
IBAN: NL49 RABO 0154 3806 87
Bedrijf: Kompas 360
Beschrijving: Webdesign studio / reclamebureau `Kompas 360` ,
Adres: De Graaffstraat 3, 4461WN Goes, Nederland.

Artikel 1. Definities

Onder Studio `Kompas 360` wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de eenmanszaak met de handelsnamen; webdesign studio/reclamabureau `Kompas 360`, gevestigd en kantoorhoudende te Goes.
Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met `Kompas 360` een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door `Kompas 360` gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder ook verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van `Kompas 360` evenals op de uitvoering daarvan.
Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met `Kompas 360` zijn overeengekomen.
De door cliënt gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van `Kompas 360` In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van `Kompas 360` de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3. Offertes

Alle door `Kompas 360` gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij door `Kompas 360` schriftelijk of per mail anders is vermeld. 
Een aanbieding of offerte gedaan door `Kompas 360` heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Overeenkomsten

De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat `Kompas 360` een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door `Kompas 360` gezonden (deel) factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 10 werkdagen te doen.
Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens bezwaar binnen 10 werkdagen.
De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van `Kompas 360` nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid.

Artikel 5. Inzage gegevensbestanden

Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem volgt dat `Kompas 360` slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet openbare - bij `Kompas 360` onderhouden - gegevensbestanden, onverminderd het in lid 5 bepaalde.
`Kompas 360` zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien: cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven; nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal `Kompas 360` (vrije) beschikking geven over de toegang, hosting door derden, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
`Kompas 360` is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

Artikel 6. Zekerheidsstelling en uitvoering

`Kompas 360` is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.
Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft `Kompas 360` het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomen c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan `Kompas 360` alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
Cliënt is gehouden `Kompas 360` van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan `Kompas 360` verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is `Kompas 360` bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 12 en 13 bepaalde.

Artikel 7. Webdesign

Het webdesign zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
De overeenkomst betreffende het ten behoeve van cliënt ontwerpen, totstandbrenging en toepassen van informatiearchitectuur, Webapplicatie en artwork - alsmede de advisering daaromtrent door het voorgaande -, behelst de vestiging van een recht op het bedrijfsmatige gebruik van het tot stand gebrachte werk.
De overeenkomst ziet, overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde, niet op de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door `Kompas 360` tot standgebrachte werk.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan `Kompas 360` de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
`Kompas 360` bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de cliënt tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. Cliënt kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of functionaliteit van het werk niet aantasten.
Op grond van de creatieve aard van de werkzaamheden is `Kompas 360` niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang `Kompas 360` zich aan de gegeven opdracht en criteria heeft gehouden.
`Kompas 360` is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van `Kompas 360` een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 8. Hosting

Webhosting van de in opdracht gerealiseerde website zal worden ondergebracht bij een door cliënt vooraf bepaald hostingbedrijf. In veel gevallen zal het hostingbedrijf met het adres Mijndomein.nl worden benaderd voor een desbetreffende hosting. Na overleg verzorgt de cliënt zelf de aanvraag bij het hostingbedrijf en betaald ook zelf het verschuldigde bedrag aan het betreffende bedrijf, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen cliënt en `Kompas 360`.

Artikel 9. (Op)levering

Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens `Kompas 360` kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen/website op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
Cliënt is verplicht het de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering
`Kompas 360` kenbaar te maken, bij gebreke waarvan bezwaren dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
`Kompas 360` is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 10. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

Als niet aan `Kompas 360` toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van `Kompas 360` liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen, vallen daar eveneens onder.
De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van `Kompas 360` jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.
De gevolgen van tekortkomingen in de aanbiedingen van het hostingbedrijf (artikel 8) waar de website van de cliënt is ondergebracht zijn voor risico van de cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

`Kompas 360` is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het Internet.
Cliënt is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens deze voorschrijft. Hierbij is de cliënt ten alle tijden bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 is toegepast.
`Kompas 360` niet aansprakelijk voor:
De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem van derde;
Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie met intreding van derde;
De resolutie van een afbeelding aangeleverd door de cliënt; 
Spelling of grammaticale fouten aangeleverd door de cliënt; 
Foutieve keuzes van de cliënt bij het bestellen op de website; 
Schade aan een product die bij levering zijn ontstaan;
Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin `Kompas 360` redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
De eventuele vergoedingsplicht van `Kompas 360` voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel strekt zich niet verder dan € 500 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor directe schade, veroorzaakt door en toerekenbaar aan `Kompas 360` , zal zich steeds beperken tot € 500 per gebeurtenis. `Kompas 360` is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
Schade als bedoeld in het tweede lid, geleden door cliënt, zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan `Kompas 360` te zijn gemeld.
Schade die niet binnen die termijn ter kennis van `Kompas 360` is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van `Kompas 360` blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van `Kompas 360` .

Artikel 12. Voorbehouden & recht van retentie

Het eigendom van de door `Kompas 360` aan cliënt verkochte goederen gaan pas van `Kompas 360` op cliënt over, wanneer `Kompas 360` volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
`Kompas 360` is gerechtigd om zaken die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. Auteursrecht/ Industriële eigendom

Voor zover cliënt door `Kompas 360` software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door `Kompas 360` verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar `Kompas 360` , te wijzigen of te verwijderen.
Ten aanzien van het door `Kompas 360` tot standgebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen `Kompas 360` aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
Het ontwerp van de door `Kompas 360` vervaardigde website blijft eigendom van `Kompas 360` , tenzij anders overeengekomen.
Het is door cliënt of door derden in opdracht van cliënt niet toegestaan om aanpassingen/wijzigingen te doen aan een door `Kompas 360` vervaardigde en in onderhoud zijnde website, tenzij in een opleveringsformulier anders is overeengekomen. Voor elke overtreding kan `Kompas 360` cliënt € 500,= (excl. btw) per gebeurtenis in rekening brengen.

Artikel 14. Gebruiksrechten

De door `Kompas 360` beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 12 en 13, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt

Artikel 15. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van `Kompas 360` uitgedrukt in euro’s en exclusief btw en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
`Kompas 360` is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. `Kompas 360` zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

Artikel 16. Facturen en bezwaren

De facturen van `Kompas 360` worden berekend aan de hand van te voren schriftelijk opgestelde of mondeling afgesproken overeenkomst, waarin de prestatie(s) staan.
`Kompas 360` is gerechtigd voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot aan de opdrachtgever te factureren met een maximum van 50% van de aanneemsom.
Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij `Kompas 360` binnen 20 werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen.
`Kompas 360` zal cliënt binnen 20 werkdagen na de ontvangst van de bezwaar, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrond bevinding.

Artikel 17. Betaling en gevolgen wanbetaling

Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan `Kompas 360` zelf werken bevrijdend.
Cliënt is te allen tijde gehouden elke door `Kompas 360` ingediende factuur te voldoen binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en `Kompas 360` schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van `Kompas 360` aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
Indien een factuur van `Kompas 360` niet binnen 10 werkdagen na dagtekening is betaald, kan `Kompas 360` de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 9 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
Het afschrift van de `Kompas 360` verzonden factuur geldt jegens cliënt, als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 16 lid 2 genoemde wijze. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder bedraagt dan € 1.000. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan € 1.000 maar minder dan € 3.000 dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van € 3.000 en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door `Kompas 360` rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn.
Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door `Kompas 360` gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft `Kompas 360` de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door `Kompas 360` verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
De cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
De cliënt komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
De cliënt enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
De cliënt nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

Artikel 18. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht- na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Artikel 20. Geschillen

Alle geschillen -waaronder inbegrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden- voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter

Artikel 21. Geldigheid bepalingen

Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet

Artikel 22. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
`Kompas 360` heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.
`Kompas 360`

www.Kompas360.com
info@Kompas360.com
Kvk nummer - 20159249
BTW-nummer NL256119302B01

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoekers aantal te meten, hierbij wordt geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgevoerd naar derden.
RTU :INFO